Derusthuizen.be
Homepage De rusthuizen
 
PLan website De Rusthuizen
 
Notre site Websenior.be : professionnels de la santť : maisons de repos, soins infirmiers et kinťs
Google    op De Rusthuizen het Web
De rusthuizen
    Deze pagina afdrukken
  De Rusthuizen

Merci pour vos commentairesI. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden
De toegang tot de website DeRusthuizen gebeurt onder voorbehoud van de aanvaarding van de huidige gebruikersvoorwaarden (hieronder genoemd "voorwaarden") die DeRusthuizen ten allen tijde vrijblijvend kan wijzigen door rechtstreeks op de website de wijzigingen of links naar wijzigingen te vermelden. Elke wijziging kan u ook per e-mail of per post toegestuurd worden.

Deze regels en handelswijzen maken integraal deel uit van de gebruikersvoorwaarden. We raden u dus aan om regelmatig de laatste versie van de voorwaarden te raadplegen, steeds beschikbaar op het volgende adres: www.DeRusthuizen.be/disclaimer.

Het gebruik van sommige diensten van DeRusthuizen vereist soms dat bijkomende en specifieke regels en handelswijzen, opgenomen in het handvest van de website, nageleefd dienen te worden. . Elke aankondiging kan u per e-mail of per post toegestuurd worden. Deze regels en handelswijzen maken dan integraal deel uit van de huidige voorwaarden. DeRusthuizen kan eveneens andere diensten aanbieden waarvoor specifieke gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de website aanvaard dienen te worden. De huidige voorwaarden bevatten elk akkoord bestaande tussen u en DeRusthuizen betreffende de toegang en het gebruik van de website. Deze annuleren en vervangen alle vorige en huidige communicatie en voorstellen, zijnde via e-mail, schriftelijk of mondeling, tussen u en DeRusthuizen.

II. Beknopte omschrijving van de diensten aangeboden door DeRusthuizen
DeRusthuizen stelt via zijn website een gebruikersvriendelijk en innoverend werkmiddel met de volgende mogelijkheden ter uwer beschikking :

 • op afstand beheer van uw gegevens die gepubliceerd zullen worden,
 • toegang tot werkaanbiedingen en mogelijkheid om zijn diensten aan te bieden,
 • uitwisselen van ideeën via een discussie-forum (binnenkort beschikbaar), exclusief voor onze leden,
 • enz…

De handelingen tussen leden van DeRusthuizen gebeuren op eigen risico en onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid. U aanvaard uitdrukkelijk dat DeRusthuizen zich beperkt tot het aanbieden aan zijn leden van een toegankelijk en gebruikersvriendelijk platform ter uitwisseling van ideeën, aanbieden van diensten, enz.

III. Toegangsvoorwaarden– vertrouwelijkheid login en paswoord
Enkel de leden van DeRusthuizen krijgen toegang tot DeRusthuizen en kunnen de diensten van de website gebruiken. Bij toetreding tot de website DeRusthuizen aanvaard u onze eis om correcte, up-to-date informatie mee te delen en verbindt u zich ertoe deze regelmatig up-to-daten. Indien dit niet het geval is behoudt DeRusthuizen het recht uw lidmaatschap te annuleren of te schorsen en u zo de toegang te ontzeggen tot sommige delen of heel de website waarvoor u een login en paswoord nodig heeft.

U krijgt van ons uw login en paswoord die u toegang verlenen tot onze diensten. U bent verantwoordelijk voor het behouden van het vertrouwelijk karakter van de login en het paswoord en voor elke handeling die uitgevoerd zal worden via uw login en paswoord. U stemt uitdrukkelijk in het volgende toe :

 • u informeert onmiddellijkWebsenior wanneer u vaststelt dat uw login en/of paswoord onwettig gebruikt wordt en/of uw veiligheid schaadt,
 • u vergewist u ervan dat u zich effectief uitlogt na elke sessie.

DeRusthuizen kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de schade opgelopen wegens gebrek aan naleving van de voorwaarden van de huidige paragraaf. De gegevens waarover we reeds beschikken en/of diegene die u ons overmaakt bij toetreding tot de diensten zijn onderhavig aan het Handvest van Privacybeleid van DeRusthuizen dat beschikbaar is op het adres

IV. Gebruikersvoorwaarden website DeRusthuizen
DeRusthuizen kan algemene regels en beperkingen aan de diensten opleggen, en in het bijzonder, zonder enige beperking, u een maximum geheugenruimte toekennen op de serveurs van DeRusthuizen, een maximum aantal dagen bepalen waarop de berichten op het forum zullen verschijnen, enz.. DeRusthuizen staat in geen enkel geval garant voor het verwijderen of het gebrek aan opslagruimte voor de berichten, communicatie of elke andere inhoud verspreid via de website. DeRusthuizen is vrij elke sinds lange tijd niet gebruikte login te schrappen. U wordt uitdrukkelijk verboden om:

 • inhoud zijnde onwettelijk, schadelijk, dreigend, misleidend, leidend tot kwelling, lasterlijk, vulgair, obsceen, dreigend voor de privacy van derden, haatdragend, racistisch, of anders afkeurenswaardige inhoud downloaden, verzenden, verzenden via e-mail of om het even hoe ook;
 • inhoud tegenstrijdig met de belgische wetgeving raadplegen, afbeelden, downloaden, overmaken;
 • schade berokkenen op om het even welke manier aan minderjarige gebruikers;
 • andere gebruikers proberen te misleiden door de naam of de sociale benaming van andere personen gebruiken en in het bijzonder zich uitgeven voor een bediende of een lid van DeRusthuizen, een moderator, een gids of een huisvester;
 • inhoud tegenstrijdig met een brevet, een gedeponeerd merk, een fabricatiegeheim, intellectueel eigendomsrecht of elke andere eigendom van andere downloaden, afbeelden, overmaken via e-mail;
 • niet gevraagde of niet toegestane reclame of ander promotioneel materiaal (onder andere zich onderhavig maken aan "spam", aan de overdracht van "junk mail", letterketting of om het even welke andere aansporingen) downloaden, afbeelden, overmaken via e-mail of anders;
 • inhoud met informatica-virussen of elke andere code, dossier of programma bestemd om de functies van software, een computer of een telecommunicatiemiddel downloaden, afbeelden, overmaken via e-mail of anders;
 • elke storende handeling stellen die de gebruikers zou verhinderen om toe te treden tot de diensten van DeRusthuizen;
 • de diensten, serveurs, netwerken van de diensten verhinderen of verstoren, of weigeren de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of reglementaire bepalingen van toepassing op het netwerk van de dienst te respecteren;
 • wel of niet opzettelijk overtreden van elke wetgeving of nationale of internationale reglementering en andere regels met wettelijk karakter;
 • op het even welke manier één of meerdere gebruikers lastig vallen;
 • persoonlijke gegevens van andere gebruikers opslaan en verzamelen.
 • om het even welk deel van de dienst, elk gebruik van de dienst, of elk toegangsrecht tot de Dienst in commercieel opzicht copiëren, overnemen, verkopen, of gebruiken.

V. Schorsing en onderbreking toegang website
DeRusthuizen behoudt het recht om ten allen tijde, om het even welke reden en zonder voorafgaande verwittiging de toegang geheel of gedeeltelijk tot de website tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken. DeRusthuizen is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een wijziging, schorsing of onderbreking van de website. U geeft aan DeRusthuizen het recht om geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan uw login en paswoord, en zelfs om uw login en paswoord te verwijderen, om het even welke reden en zonder voorafgaande verwittiging, onder andere wanneer DeRusthuizen gegrond denkt dat u deze algemene voorwaarden en/of elk wettelijk voorschrift overschreden heeft of tegenstrijdig met deze gehandeld heeft. DeRusthuizen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het opzeggen van de toegang tot de website, zijnde om het even welke reden.

VI. Hyperlinks
DeRusthuizen heeft geen enkele controle over de gelinkte websites en in het algemeen over de vermelde Internetbronnen.
DeRusthuizen is aldus niet verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van deze externe websites en bronnen, en draagt geen enkele verantwoordelijk over de inhoud, de reclame, de producten, de diensten of om het even welk ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze externe websites en bronnen. DeRusthuizen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden ten gevolge van of in samenhang met het gebruik of voor het vertrouwen dat u gesteld heeft in de inhoud, aan de goederen of diensten beschikbaar op de externe websites of bronnen. Tenslotte, indien u ten gevolge van een zoekcriteria op www.DeRusthuizen.be naar een andere website of pagina's verwezen wordt waarvan de titel en/of de inhoud een inbreuk betekenen op de Belgische wetgeving, rekening houdend met het feit dat DeRusthuizen de inhoud van deze externe websites en bronnen niet kan controleren, u dient op te houden met deze website te raadplegen, behalve indien u het risico op een sanctie voorzien door de Belgische wetgeving en op een burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging wenst te nemen.

VII. Intellectuele rechten
De informatie, logo's, tekeningen, merken, voorbeelden, slogans, fotos enz... van de website DeRusthuizen zijn beschermd door intellectuele rechten (auteursrechten, merkrechten, brevetrechten, enz.). Hetzelfde geldt voor elementen die deel uitmaken van de website DeRusthuizen. Tenzij voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door DeRusthuizen of door de eventuele reclamemaker, heeft u niet het recht om elementen van de website te wijzigen, te verspreiden, te huren, te verhuren, te verkopen, te bewerken of afgeleide producten te creëren, geheel of gedeeltelijk gebaseerd op elementen aanwezig op de website. Het is verboden (en u kan aan geen derden toestemming verlenen) om het even hoe elk recht met betrekking tot de dienst te copiëren, te wijzigen, een afgeleid product te creëren, de conceptie te verwisselen of te assembleren om de broncode te vinden, te verkopen, toe te kennen, onder te verhuren, of over te dragen. U verbind er zich toe om in geen enkel geval de website te wijzigen of om gewijzigde versies van de website nog te gebruiken, onder andere om een niet toegestane toegang tot de website te verkrijgen. Het is verboden tot de website toe te treden op een andere manier dan diegene die u wordt aangeboden door de interface van DeRusthuizen.

VIII. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
Ieder geschil met betrekking tot de website DeRusthuizen valt uitsluitend onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Luikse rechtbanken uitsluitend bevoegd. De buitenlandse tussenkomers weigeren om het even welke territoriale clausule te laten gelden.

 


 
2003-2005 ©WEBSENIOR Bvba™ -Alle rechten voorbehouden
Wie zijn wij? - Disclaimer - Gebruikersvoorwaarden - Privacybeleid - Contact